Nieuwsflits

27 november 2016

Afgelopen vrijdag hebben we een langverwachte mijlpaal bereikt. Na een periode van intensieve voorbereiding is door Mr. Rob Bedaux, advocaat van onze stichting, de dagvaarding betekend. Dit komt erop neer dat de juridische procedure tegen de staat van start is gegaan.
Het grootste deel van de regionale en landelijke pers heeft dit bericht opgepikt en is er in hun media over bericht. Hiermee staan we als gedupeerden en de zaak waar we voor strijden weer in de schijnwerpers.
Van diverse kanten bereiken mij vragen hoe een en ander nu precies in elkaar zit. Het betreft vragen over de dagvaarding, de eisen die we stellen en de financiering van dit alles.
Zo zijn er meerdere verzoeken voor het beschikbaar stellen van de dagvaarding. Aan dit verzoek kunnen we helaas niet voldoen. De afspraak met Mr. Bedaux is gemaakt om deze niet vrij toegankelijk te publiceren of via kopieën te verspreiden. Het vele voorwerk wat hierin is gestoken willen we voor onze eigen procedure houden. De dagvaarding is niet geheim, integendeel. Mensen die hem willen inzien kunnen terecht op de bijeenkomsten van het inloophuis of maken hiervoor een afspraak met een van de bestuursleden.

De kern van de dagvaarding bestaat uit het volgende;
Er hebben in totaal circa 3000 mensen op de Poms-sites in Nederland gewerkt. Daarvan heeft naar schatting 67% gezondheidsschade opgelopen. Defensie was aantoonbaar (op grond van zeker 35 rapporten/brieven uit het verleden) op de hoogte van dit uitermate groot gevaar. Defensie wordt verweten dat zij:
– De mensen gewoon heeft laten werken met deze stoffen, zonder enige bescherming van betekenis,
– De mensen niet heeft ingelicht omtrent de gevaren,
– De aanbevelingen in die rapporten niet heeft opgevolgd,
– Zelfs de oorzaak van de gemeten grote concentraties aan Chroom-6 niet heeft onderzocht.

Er wordt, kort samengevat, gevorderd een verklaring van de rechter dat Defensie jegens alle personen die minimaal 6 maanden hebben gewerkt in de Poms-sites in Nederland:
– Onrechtmatig heeft gehandeld,
– Gehouden is een invaliditeitspensioen te verstrekken nu de klachten en beperkingen kunnen samenhangen en in verband kunnen stellen met de uitgevoerde werkzaamheden,
– Wegens onder meer angstschade minimaal aanvullend per persoon verschuldigd is € 9000,- te vermeerderen met de verdere schade per persoon op te maken bij staat (en voor ieder individueel afzonderlijk),
– Voor de vaststelling van die verdere schade omkering van de bewijslast, in die zin dat als er aanmerkelijke gezondheidsschade is geconstateerd, Defensie moet bewijzen dat die gezondheidsschade niet kan zijn veroorzaakt door de werkomstandigheden.

Met name dat laatste is belangrijk, niet de gedupeerde moet aantonen dat hij ziek is geworden van het werken op de Poms, maar Defensie moet aantonen dat de gezondheidsproblemen niet zijn veroorzaakt door het werken op de Poms.

Ook krijgt de stichting vragen hoe de kosten van de procedure geregeld zijn.
Welnu, het overgrote deel van de kosten wordt door een collectief van assuradeuren betaald. Hiervoor zijn door hun afspraken gemaakt met Mr. Bedaux. De stichting moet zelf ook een bijdrage leveren aan de proceskosten. Omdat hiervoor te weinig geld in de stichtingskas zit staan alle bestuursleden, samen met de adviseurs, garant en betalen dit zo nodig uit eigen beurs.

Voor wie is de procedure bedoeld?
De procedure is voor alle gedupeerden die door het werken met gevaarlijke stoffen (Chroom VI, PX-10, benzeen houdende smeermiddelen, verarmd Uranium) gezondheidsklachten hebben gekregen. Het is dus geen procedure die slechts voor enkele personen gevoerd wordt.

Inloophuis;
Tijdens de laatste bijeenkomst van het inloophuis hebben de aanwezigen een toelichting gekregen op de procedure en is de mogelijkheid geboden de dagvaarding in te zien. Hiervan is goed gebruik gemaakt. Een oud collega die voor de eerste keer aanwezig was op een avond van het inloophuis is direct door Fried onder de arm genomen en wordt ondersteund in zijn coulance aanvraag.

Komt er ook een voorlichtingsbijeenkomst?
Zodra er genoeg nieuws te vertellen is zullen we een voorlichtingsbijeenkomst organiseren. Dit maken we tijdig bekend. Graag verwijs ik jullie naar onze website www.nlpoms.nl
Hier zullen wij alle nieuwe ontwikkelingen rondom de procedure publiceren. Voor persoonlijke informatie, vragen of mededelingen zijn speciaal voor dit doel de volgende e-mail adressen ingericht.

Voor het inloophuis; inloophuis@nlpoms.nl
Voor alle overige zaken; info@nlpoms.nl

Met vriendelijke groet,
Handtekening voorzitter
Henk Coort
Voorzitter