Stichting NL Poms heeft de uitgebreide brief van staatssecretaris mevr B. Visser ontvangen,

11 maart 2019

11-03-2019 V2.0 Kenmerk BS2018029615
Standpunten stichting NL Poms
inzake Brief Defensie met kenmerk BS2018029615, Mevr B. Visser
De brief bevat 7 aandachtsgebieden
Samenvatting Standpunten Stichting NL Poms

 1. Rijksbrede ontwikkelingen
  Mening Stichting NL Poms;
  • Goede ontwikkeling. Vakbonden worden door “niet” defensie personeel en overgrote deel Poms
  personeel niet als vertegenwoordiger gezien. Stichting NL Poms ziet graag in dit overleg ook
  vertegenwoordiging van slachtoffers. Zij is bereid dit in te vullen.
 2. Vervolgonderzoek RIVM
  Mening Stichting NL Poms;
  Goede ontwikkeling. Epidemiologisch onderzoek verdient hoogste prioriteit.
 3. Inhoud en achtergrond Uitkeringsregeling
  Mening Stichting NL Poms;
  De uitgangspunten zijn prima. De invulling daarvan niet.
  • Te lage bedragen
  • Het immaterieel deel is te beperkt. Ziek is ziek. Er is immers voldaan aan de eisen dat ziekte moet
  voorkomen op lijst RIVM en men werkzaam moet zijn geweest op POMS. Schrappen opbouw
  compensatiebedrag naar functie en duur blootstelling. Het toerekeningspercentage dient altijd 100%
  te zijn.
  • Geen algemene vergoeding voor alle oud-medewerkers (naar voorbeeld Tilburg / NS)
  • Het hanteren van de strenge wetenschappelijke norm (het is aangetoond dat chroom6 = veroorzaker)
  maakt dat veel ziektebeelden buiten de regeling vallen. Dr. Cohen-Tervaert heeft dit in rondetafel
  gesprek bevestigd en geadviseerd deze regeling uit te breiden naar ziektebeelden uit cat 2 (het is
  aannemelijk dat chroom6 = veroorzaker) en 3 (er zijn aanwijzingen dat chroom6 = veroorzaker). Er is
  veel geschreven over chroom 6, echter te weinig onderzoek gedaan. Hierbij gaf hij als voorbeeld dat
  we al >50 jaar weten dat roken slecht is voor de gezondheid (veroorzaker van o.a. van longkanker) en
  we nu pas op basis van onderzoek de relatie tussen roken en reuma is vastgesteld. Bij uitbreiding
  naar cat 2 en 3 wordt de ijst met ziektebeelden uitgebreider en doet volgens stichting NL-Poms recht
  aan de situatie van vele oud-medewerkers.
  • Causaliteit;
 • Vergelijking met Asbest = monocausaliteit. POMS heeft dit niet. Medewerkers zijn blootgesteld aan
  gecombineerde samenstelling van meerdere giftige stoffen. (Benzeen, PX-10, Uranium)
 • Alle door het RIVM betrokken onderzoeken gaan uit van mono-causaliteit. POMS medewerkers zijn
  blootgesteld aan meerdere gevaarlijke stoffen zoals benzeen, PX-10, uranium etc., multi-causaliteit.
  Hiernaar is wereldwijd nog geen enkel onderzoek verricht op vergelijkbare situaties. Deze multicausaliteit
  rechtvaardige de uitbreiding van lijst met ziektebeelden naar categorie 2 en 3.
  • Situatie niet ambtenaren die op POMS sites werkzaam zijn geweest is onduidelijk.
  11-03-2019 V2.0 Kenmerk BS2018029615
 1. Uitkeringsregeling in relatie tot individuele claims
  Mening Stichting NL Poms;
  • Het regelen van schadeclaims zonder juridische procedures is prima. Defensie neemt regie en
  uitvoering in eigen hand echter zijn hierin nog stappen op het gebied van vertrouwen te nemen.
  Stichting NL Poms roept defensie op hierin soepel te acteren. Met name gericht op (de voorwaarden)
  compensatie van claimkosten.
  • Mede door toedoen Stichting NL Poms is het onderwerp Chroom 6 in de actualiteit gebleven. Hiervoor
  zijn de nodige kosten gemaakt. Het zou defensie sieren om ook hiervoor in overleg te treden met als
  doel compensatie te verlenen.
 2. Nabestaanden
  Mening Stichting NL Poms;
  • Positieve ontwikkeling voor nabestaanden.
  • Introductie affectieschade doet recht aan nabestaande(n)
 3. Uitvoering van de regeling
  Mening Stichting NL Poms;
  • Slechts 20% aanvragen is gehonoreerd. Medeveroorzaker hiervan is korte lijst van aandoeningen
  waarvoor compensatie verleend wordt. Dit percentage is veel te laag. Uitbreiding lijst met
  aandoeningen is een must om recht te doen aan het geleden en nog te lijden leed van vele oud-
  Poms medewerkers.
  • Instellen onafhankelijke commissie is positief. Zij hebben echter alleen een adviesfunctie.
 4. Nazorg voor (oud-)medewerkers van Defensie.
  Mening Stichting NL Poms;
  • Nazorg krijgt de aandacht die het onderwerp verdient.
  • Positief is het instellen van 1 informatiepunt, het actief contact opzoeken of bezoeken en begeleiden
  van gedupeerden en de inrichting van een multidisciplinair team dat toezicht houdt op afhandeling
  aanvragen.
  • Uiterst positief is website www.informatiepuntchroom6.nl Deze geeft zeer veel informatie.
  11-03-2019 V2.0 Kenmerk BS2018029615
  Samenvatting Brief en standpunten Stichting NL-Poms
  1 Rijksbrede ontwikkelingen
  • Onderdeel van rijksbrede en gecoördineerde aanpak Chroom 6 (dus niet alleen Defensie)
  • Vergelijking tussen regelingen Tilburg en Defensie
 • Geen oordeel staatsecr. SWZ over vergoedingen en tegemoetkoming Tilburg ivm ontbreken
  verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden werkgever/ Tilburg (lees; Gebrek aan kennis)
  • Nieuwe (rijks)commissie in te stellen
 • Doel; eenvoudiger afhandelen schadezaken bij beroepsziekten (voor het rijk)
 • Opdracht; formuleren uitgangspunten voor compensatie en opstellen landelijke richtsnoeren
 • Betrokkenen; Departementen, Vakbonden, RIVM
  • Subsidie aan Letselschaderaad
 • Opdracht; samen met letselschadebranche ontwikkelen van gedragscode
 • Doel; waarborgen adequate, laagdrempelige, transparante en eenvoudige afhandeling beroepsziekte
  zaken
  Mening Stichting NL Poms;
  Goede ontwikkeling. Vakbonden worden door “niet” defensie personeel en overgrote deel Poms personeel
  niet als vertegenwoordiger gezien. Stichting NL Poms zie graag in dit overleg ook vertegenwoordiging van
  slachtoffers.
 1. Vervolgonderzoek RIVM
  • Haalbaarheidsonderzoek voor Epidemiologisch onderzoek
 • Vergelijkbare defensieonderdelen met POMS (onderzoek alleen POMS is niet realiseerbaar)
 • Resultaat en uitgewerkte opties van studie naar haalbaarheid aanbieden aan paritaire commissie
  zomer 2019.
 • Paritaire Commissie zal advies opstellen en staatsecr. Visser zal kamer informeren
  • Vanaf medio 2018 gestart met updaten informatie uit (nieuwe) wereldwijde wetenschappelijke studies
  en onderzoeken
 • Eerste resultaten zomer 2019
 • Mogelijke aanpassing huidige regeling (lijst met aandoeningen)
  • Gewenst in ronde tafelgesprek = bevolkingsonderzoek
 • Niet zinvol omdat dit het verkeerde instrument is.
  Mening Stichting NL Poms;
  Goede ontwikkeling. Epidemiologisch onderzoek verdient hoogste prioriteit.
 1. Inhoud en achtergrond Uitkeringsregeling
  • Uitganspunten (collectieve) regeling (opgesteld door Defensie en vakbonden);
 • Gericht op erkenning leed
 • Gebaseerd op uitkomsten onderzoek RIVM (Uni Utrecht, TNO)
 • Passend binnen Nederlands schadevergoedingsrecht (Uni M’tricht-> WP9, aansprakelijkheidsrecht)
 • Losstaand van individuele schadeclaim
  • Grondslag regeling;
 • Causaal verband (causaliteit)
 • Uitbreiden regeling met aandoeningen zonder causaliteit is in strijd met schadevergoedingenrecht.
 • Veroorzaakt rigide toepassing / Korte lijst met aandoeningen
  • Opbouw Regeling
  • Immaterieel deel (smartengeld)
 • Tussen 5K-40K
 • Afhankelijk van aandoening, functie en duur blootstelling aan Chr6
  • Materieel deel (kostenvergoeding)
  11-03-2019 V2.0 Kenmerk BS2018029615
 • 3.850,=eur tbv materiële schade
 • Alleen voor personen die ook in aanmerking komen voor Immateriële vergoeding
  • Speciale voorziening voor afwijkende gevallen
 • Maatwerk voor individuele gevallen
  Mening Stichting NL Poms;
  De uitgangspunten zijn prima. De invulling daarvan niet.
  • Te lage bedragen
  • Immaterieel deel is te beperkt. Ziek is ziek. Er is voldaan aan eis dat ziekte moet voorkomen op lijst
  RIVM en men werkzaam moet zijn geweest op POMS. Schrappen opbouw naar functie en duur
  blootstelling. Het toerekeningspercentage dient altijd 100% te zijn.
  • algemene vergoeding voor alle oud-medewerkers (naar voorbeeld Tilburg / NS)
  • Het hanteren van de strenge wetenschappelijke norm (het is aangetoond dat chroom6 = veroorzaker)
  maakt dat veel ziektebeelden buiten de regeling vallen. Dr. Cohen-Tervaert heeft dit in rondetafel
  gesprek bevestigd en geadviseerd deze regeling uit te breiden naar ziektebeelden uit cat 2 (het is
  aannemelijk dat chroom6 = veroorzaker) en 3 (er zijn aanwijzingen dat chroom6 = veroorzaker). Er is
  veel geschreven over chroom 6, echter te weinig onderzoek gedaan. Hierbij gaf hij als voorbeeld dat
  we al >50 jaar weten dat roken slecht is voor de gezondheid (veroorzaker van o.a. van longkanker) en
  we nu pas op basis van onderzoek de relatie tussen roken en reuma is vastgesteld. Bij uitbreiding
  naar cat 2 en 3 wordt de ijst met ziektebeelden uitgebreider en doet volgens stichting NL-Poms recht
  aan de situatie van vele oud-medewerkers.
  • Causaliteit;
 • Vergelijking met Asbest = monocausaliteit. POMS heeft dit niet. Medewerkers zijn blootgesteld aan
  gecombineerde samenstelling van meerdere giftige stoffen. (Benzeen, PX-10, Uranium)
 • Alle door het RIVM betrokken onderzoeken gaan uit van mono-causaliteit. POMS medewerkers zijn
  blootgesteld aan meerdere gevaarlijke stoffen zoals benzeen, PX-10, uranium etc., multi-causaliteit.
  Hiernaar is wereldwijd nog geen enkel onderzoek verricht op vergelijkbare situaties. Deze multicausaliteit
  rechtvaardige de uitbreiding van lijst met ziektebeelden naar categorie 2 en 3.
 1. Uitkeringsregeling in relatie tot individuele claims
  Indienen letselschadeclaim altijd mogelijk (via JDV- Juridische Dienstverlening Ministerie)
  • In goed onderling overleg, slechts 0,5% via rechter
  • Oorzaak ziekte door meerdere factoren, toerekenbaar (toerekeningspercentage) deel bepalen waarbij
  rekening gehouden wordt met levensstijl, genetische aanleg, blootstelling bij andere werkgever,
  veroudering, leeftijd etc.
  • Toerekeningspercentage niet van toepassing bij aansprakelijkheid Defensie op buitengerechtelijke
  kosten belangenbehartiger /advocaat. Volledige vergoeding is dat geval
  • Claimkosten worden vergoed.
  • Voorwaarden;
 • toekenning uitkering op basis van regeling.
 • Reeds toepasbaar voordat sprake is van erkenning aansprakelijkheid
 • Bij afwijzing aansprakelijkheid stoppen kosten. Reeds verstrekte vergoeding hoeft niet terug
  betaald te worden
  • Geen toerekeningspercentage op kosten, dus volledige vergoeding
  • Verlaging drempel voor indienen claim
  Mening Stichting NL Poms;
  • Het regelen van schadeclaims zonder juridische procedures is prima. Defensie neemt regie en
  uitvoering in eigen hand echter zijn hierin nog stappen op het gebied van vertrouwen te nemen.
  Stichting NL Poms roept defensie op hierin soepel te acteren.
  • Mede door toedoen Stichting NL Poms is het onderwerp Chroom 6 in de actualiteit gebleven. Hiervoor
  zijn de nodige kosten gemaakt. Het zou defensie sieren om ook hiervoor in overleg te treden met als
  doel compensatie te verlenen.
  11-03-2019 V2.0 Kenmerk BS2018029615
 1. Nabestaanden
  • Defensie wil recht doen aan situatie
  • Streven naar generieke regeling, eenvoud, eenvormigheid en snelheid.
  • Aanvraag (ook coulance) bij leven…, uitkering volgens regeling aan nabestaanden
  • Nabestaanden kunnen in aanmerking komen voor zg. “materiële uitkering nabestaanden”
 • Doel; tegemoetkoming in kosten ivm overlijden (bijv. begrafeniskosten)
 • Nu; geen aanspraken op materieel vergoeding volgens regeling
 • In voorbereiding uitbreiding uitkeringsregeling naar materieel deel regeling
 • zelfstandig aanspraak maken door nabestaanden
 • Wijziging met terugwerkende kracht( >04-06-2018)
  • Geen aanspraak op immaterieel deel
 • smartegeld= vergoeding pijn en leed van de (oud-) medewerker zelf.
 • Volgens Nederlands recht alleen verbonden aan oud medewerker (= degene die schade heeft
  geleden)
  • Affectieschade
 • vergoeding pijn en leed aan nabestaanden
 • Pas sinds 1-1-2019 onderdeel van Nederlands recht
  • Overlijdensschade;
 • Schade die ontstaat doordat overleden oud medewerker de nabestaande niet meer kan onderhouden
  of verzorgen
 • Indien nabestaanden meer schade hebben gehad indienen schadeclaim bij JVD
  Mening Stichting NL Poms;
  • Positieve ontwikkeling voor nabestaanden.
  • Introductie affectieschade doet recht aan nabestaande(n)
 1. Uitvoering van de regeling
  • Toezicht door Defensie
  • Soepele en voortvarende afwikkeling uitkeringsaanvragen
  • Actieve benadering coulance verkrijgers door ABP voor eventuele uitkering op basis regeling
  • 793 registraties van oud medewerkers bij CAOP
  • 229 geregistreerden hebben uitkering aangevraagd
  • 133 aanvragen toegekend
  • 86 aanvragen afgewezen
  • 33 bezwaar aangetekend / 4 ander besluit / 15 ongegrond / 3 niet-ontvankelijk / 11 in
  behandeling
  • ABP = privaatrechtelijke stichting
 • staat op afstand van Defensie
 • Alternatief = nieuwe publiekrechtelijke zelfstandig bestuursorgaan
 • Doel; meer onafhankelijke oordeelsvorming
 • Noodzakelijk; nieuw wetgevingstraject noodzakelijk
 • Gevolg; langere doorlooptijd nodig voor in te richten, dit geeft vertraging in uitvoering en
  extra admin. lasten
 • Voorkeur staatssecretaris blijft om die reden bij ABP als uitvoeringsorgaan
  • Borging onafhankelijke oordeelsvorming (van ABP over uitvoering regeling)
  • Instellen onafhankelijke commissie
 • Doel; beoordelen en adviseren in geschillen inzake uitkeringsregeling
 • Taak; adviseren over aanvragen om een voorziening in bijzondere gevallen en
  hardheidsclausule
  11-03-2019 V2.0 Kenmerk BS2018029615
  Mening Stichting NL Poms;
  • Slechts 20% aanvragen is gehonoreerd. Medeveroorzaker hiervan is korte lijst van aandoeningen
  waarvoor compensatie verleend wordt. Dit percentage is veel te laag. Uitbreiding lijst met
  aandoeningen is een must om recht te doen aan het geleden en nog te lijden leed van vele oud-
  Poms medewerkers.
  • Instellen onafhankelijke commissie is positief. Zij hebben echter alleen een adviesfunctie.
 1. Nazorg voor (oud-)medewerkers van Defensie
  • Huidige regeling wordt gehandhaafd en aangepast
  • Vergoeding eigen risico bij vervolgonderzoeken voor aandoening gerelateerd aan chr6
 • voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen;
 • vervolgonderzoeken via huisarts
 • voldoen aan voorwaarden uitkeringsregeling (functie, blootstelling, tijdsduur tussen
  blootstelling en openbaring van de klachten)
  • Informatiepunt Chroom 6 (www.informatiepuntchroom6.nl)
 • Het loket voor nazorg (nazorg, juridische zaken, onderzoek, gezondheidszorg)
 • Beschikbaar voor vragen, behoefte aan nazorg, begeleiding, ondersteuning
 • Afhandeling door betrokken instanties (RIVM, ABP, Defensie)
 • Actief contact opzoeken rekening houdend met privacy wetgeving
 • Staan open voor persoonlijk contact (bezoek door defensie voor begeleiding bij hulpvraag)
  • Multidisciplinair team ingesteld
 • Doel; toezicht houden op afhandeling aanvragen uitkering
 • Deelnemers; alle betrokken instanties maken deel uit van team (RIVM, ABP, Def)
 • Onderwerpen; adviseren in ontvangen signalen op het gebied van nazorg
 • Mogelijk gevolg; aanpassen nazorg en extra communicatie
 • Periodieke bespreking aanbevelingen Multidiscpl. teams over uitvoering en nazorg in paritaire
  commissie
  • Enquete over nazorg in maart 2019
 • Doel; effectiviteit beoordelen / ervaringen oud medewerkers/nabestaanden terugkoppelen
 • Onderwerpen; communicatie, informatievoorziening, voorlichting, uitvoering
  • Communicatie
 • Organiseren inloopmarkten
 • advertenties in huis-aan-huis bladen om bekendheid informatiepunt te vergroten
  Mening Stichting NL Poms;
  • Nazorg krijgt de aandacht die het onderwerp verdient.
  • Positief is het instellen van 1 informatiepunt, het actief contact opzoeken of bezoeken en begeleiden
  van gedupeerden en de inrichting van een multidisciplinair team dat toezicht houdt op afhandeling
  aanvragen.
  • Uiterst positief is website www.informatiepuntchroom6.nl Deze geeft zeer veel