De laatste stand van zaken in procedure tegen defensie en informatie rondom de samenwerking tussen Bedaux en Cogens advocaten.

4 augustus 2020

Heerlen, 4 augustus 2020

Geachte cliënten en geacht stichtingsbestuur,

Zoals ik u al had bericht houd ik nu gezamenlijk met Cogens Advocaten kantoor aan de Akerstraat 104- 106 te Heerlen en heb ik meerdere juridisch medewerkers en advocaten tot mijn beschikking. Mr. H. Kraimi is nog steeds ziek. Inmiddels heeft het Ministerie van Defensie beroep in cassatie ingesteld tegen het arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 10 maart 2020, waarbij in beginsel Defensie aansprakelijk is gehouden voor de schade door chroom-6. De vorderingen van de stichting om een gemeenschappelijke schadevergoeding vast te stellen, is afgewezen en de cassatieadvocaat is van mening dat dit in cassatie niet aanvechtbaar lijkt. Dat is jammer.

Ondanks dat wij de hoofdzaak hebben gewonnen, is er toch voor de rechtsbijstandverzekeringen Arag en Achmea aanleiding om de dossiers van hun verzekerden over te dragen aan het kantoor van DelissenMartens Advocaten te Den Haag. De redenen hiervoor lopen uiteen, maar zijn uiteindelijk vooral financieel van aard. Ik kan mij niet vinden in de standpunten van Arag en Achmea. Nu wij volledig op de hoogte zijn van de werkzaamheden op de POMS-sites en aanverwante arbeidsplaatsen, maar ook omdat wij in de meeste gevallen het Ministerie van Defensie al aansprakelijk hebben gesteld, zijn wij zeer goed in staat individueel per cliënt de verdere aansprakelijkheid en schadeafwikkeling af te dwingen. Ik wil de expertise van Delissen-Martens Advocaten niet in twijfel trekken, maar mr. B. Martens – die de dossiers zou behandelen als ze worden overgedragen – is niet al sinds jaar en dag betrokken bij deze ingewikkelde en slepende kwestie.

Daarenboven heeft Delissen-Martens Advocaten zich – op verzoek van alle rechtsbijstandverzekeringen – gebogen over een mogelijk cassatieberoep. Ons plan was namelijk de kwestie voor te leggen aan de Hoge Raad om zo toch ook voor de stichting de aansprakelijkheid en de gemeenschappelijke claim erkend te krijgen. Het advies was negatief, omdat de advocaten van Delissen-Martens Advocaten geen brood zagen in de zaak en wij daarom geen cassatie namens u allen hebben kunnen instellen. Wij kunnen ons moeilijk vinden in de keus van de rechtsbijstandverzekeringen om nu alle dossiers voor te leggen aan hetzelfde kantoor dat eerder niets in uw zaak zag.

De rechtsbijstandverzekeringen zouden ook ons kantoor dekking moeten geven voor de verdere afwikkeling van de schade. Echter, zij hebben een deal gesloten met Delissen-Martens Advocaten en een gering dekkingsplafond afgesproken. Dat betekent dat mr. B. Martens maar zeer beperkt vergoed kan worden. Het risico dat u dan loopt is dat in een zo kort mogelijke tijd een resultaat bereikt moet worden. Of dat resultaat dan het meest optimale voor u is, is dan nog maar zeer de vraag. Wij vragen u dus om ons kantoor te blijven steunen en dat kenbaar te maken aan de rechtsbijstandverzekeringen door eenvoudig mede te delen dat u voor ons kantoor kiest. Dan moeten de rechtsbijstandverzekeringen ons dekking verlenen. In een groter aantal gevallen is dat al gebeurd en zijn we doende voor die POMSsite-medewerkers de schade af te wikkelen, mede met steun van de rechtsbijstandverzekeringen. Ook voor een aantal andere werkplaatsen buiten de POMS-sites zijn wij erin geslaagd aansprakelijkheid vast te leggen voor het werken met gevaarlijke stoffen.

Wij hebben in de meeste dossiers al een behoorlijke inventarisatie en de benodigde informatie. Wij zullen u allen persoonlijk benaderen om waar nodig de informatie aan te vullen en het Ministerie van Defensie individueel aansprakelijk te stellen voor de door u opgelopen gezondheidsschade tijdens uw werkzaamheden op de POMS-sites. Na aanvaarding van de aansprakelijkheid kunnen wij ook aan de slag met het maken van individuele schadestaten die uw schade nader onderbouwen.

Ik begrijp dat er enige onrust onder u allen heerst. Ik hoop dat ik deze voor u heb kunnen wegnemen. De verhuizing van mijn kantoor is compleet en mijn team en ik zitten vol goede moed om ons volledig in te spannen voor u het best mogelijke resultaat te bereiken. Als u naar aanleiding van deze brief, de behandeling van uw dossier of andere aangelegenheden nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

R.M.W.H. Bedaux Advocaat