Nieuwsbrief stichting Augustus 2017

29 augustus 2017

In deze nieuwsbrief:

Defensie krijgt uitstel tot 6 September voor het indienen  van de Conclusie van Dupliek.

Toelichting op de  procedure

Onze advocaat Mr. Bedaux heeft tijdens de informatiebijeenkomst van 10 April en in onze publicatie op Facebook van 10 mei jongstleden de procedure die wij tegen de Staat der Nederlanden voeren toegelicht. Het is niet eenvoudig de diverse stappen en uitdrukkingen te begrijpen. Daarom een korte toelichting. De gekozen dagvaardingsprocedure is de meest gangbare procedure in het civiel recht. De procedure begint door het uitbrengen van een dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder. In de dagvaarding geeft de eiser (dat zijn wij…) aan wat hij van de rechter verlangt, dat noemen we de eis. Daarbij moet tevens worden aangegeven wanneer en hoe de gedaagde (dat is de Staat der Nederlanden / Defensie) kan reageren. Als de procedure voor de rechtbank dient, moet de eiser in de dagvaarding ook aangeven wie zijn advocaat is. De gedaagde, in ons geval Defensie, kan reageren op de eis door een conclusie van antwoord in te dienen. Dat hebben zij gedaan met een 23 kilogram aan documenten. Na de conclusie van antwoord zal de rechtbank beoordelen of de zaak geschikt is voor een zitting of dat de zaak schriftelijk kan worden afgedaan. Die zitting wordt aangeduid als comparitie. Als de rechtbank meent dat er behoefte is aan een nadere schriftelijke toelichting door de eiser, mag de eiser nog een conclusie van repliek indienen. Dit is door mr. Bedaux op 12 Juli jongstleden gedaan.  De gedaagde (lDefensie) mag daarop reageren met een conclusie van dupliek. Defensie zou in eerste instantie de conclusie van dupliek uiterlijk 23 Augustus 2017 aanreiken. Hiervoor heeft zij 2 weken uitstel gekregen. De nieuwe datum waarop Defensie haar conclusie van Dupliek dient aan te leveren is 6 September 2017. Vervolgens zal de rechter waarschijnlijk een hoorzitting bepalen. Hierin worden de standpunten van beide partijen besproken en wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn om tot een schikking te komen en zo niet hoe dan de zaak verder moet gaan. Bijvoorbeeld door middel van het horen van deskundigen. Daarna zal er uiteindelijk vonnis worden gewezen.